Sopimusehdot

Lindström Oy:n ja Asiakkaan välinen sopimus

Tämä sopimus koskee lomakkeella määriteltyjä Lindström-palveluita, niiden tuottamiseen käytettyjä tuotteita sekä kuljetus- ja
keräilyvälineitä. Sopimuksen osapuolet ovat Lindström Oy (myöhemmin Lindström) ja liitteessä mainittu Asiakasyritys (myöhemmin asiakas).

Tuotteet ja tuotemäärät

Sopimuksen alaiset tuotteet, tuotemäärät sekä tuotteiden tilauksiin ja palautuksiin liittyvät ehdot yksilöidään palvelumallikohtaisissa sopimusliitteissä. Lindströmillä on oikeus inventoida omistamansa tuotteet yhdessä asiakkaan kanssa.

Tuotteen ja palvelun laatu

Lindström sitoutuu toimittamaan asiakkaalle sovitun laadun mukaisen palvelun. Palvelun laatu on kuvattu palvelumallikohtaisessa sopimusliitteessä. Mikäli tuotteen tai palvelun laatu poikkeaa sovitusta, Lindström korvaa asiakkaalle aiheutuneen välittömän vahingon. Korvauksen määrä on viivästyneiden tai virheellisten tuotteiden tai palvelun osalta enintään niiden sopimuksen mukainen arvo kahden (2) viimeisimmän neljän (4) viikon laskutuskauden ajalta. Välillisiä vahinkoja ei korvata.

Tuotevastuu

Vastuu tuotteesta tai palvelusta on tuotevastuulain ja muiden tuotevahinkoon liittyvien säännösten mukainen. Kumpikaan osapuoli ei ole oikeutettu tekemään sopimuksia tai muita järjestelyjä korvauskysymyksissä neuvottelematta ensin toisen osapuolen kanssa.

Tuotteiden korvautus

Asiakas on vastuussa hallussaan olevista vuokratuista tuotteista ja on korvausvelvollinen, jos tuote katoaa, rikkoontuu tai jos tuotteen kuluminen on poikkeuksellisen nopeaa. Korvausperusteet ja -hinta määritellään kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti.

Toimitusehdot ja -osoitteenmuutokset

Tuotteet toimitetaan palvelumallikohtaisten ehtojen mukaisesti. Mikäli toimitus estyy asiakkaasta johtuvista syistä, ei Lindström ole korvausvelvollinen. Lindström ei korvaa mahdollisen palvelupoikkeaman aiheuttamia välillisiä vahinkoja asiakkaalle. Arkipyhäviikoilla säännöllinen jakelu voi poiketa normaalista jakelurytmistä. Toimitusosoitteen muuttuessa neuvotellaan muutoksen mahdollisista vaikutuksista palvelun hintaan.

Hinta ja hinnanmuutos

Tuotteiden yksikköhinnat ja muut mahdolliset veloitukset on dokumentoitu tämän lomakkeen toisella puolella. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero ja muut veroluonteiset maksut. Mahdollisista hinnanmuutoksista perusteluineen ilmoitetaan kuukautta ennen niiden voimaantuloa.

Force majeure

Lindström ilmoittaa asiakkaalle viipymättä ylivoimaisen esteen vaikutuksesta palveluun. Tällaisia esteitä ovat mm. työtaistelu, sään ja luonnonolosuhteiden aiheuttamat vahingot, tulipalo, suuronnettomuus tai sota. Force majeure -esteen sattuessa korvausvelvollisuutta ei ole.

Toimitushäiriö tai menettely virheen sattuessa

Kummallakin sopijapuolella on velvollisuus ilmoittaa toiselle sopijapuolelle välittömästi, kuitenkin viimeistään 14 arkipäivän kuluessa, jos toimituksen tai palvelun suorittamisessa tapahtuu häiriöitä. Lindströmillä on ensisijaisesti oikeus korjata virhe uudella korvaavalla toimituksella. Jos tämä ei ole mahdollista, Lindström korvaa vahingon asiakkaalle tämän sopimuksen kohdan Tuotteen ja palvelun laatu-mukaisesti.

Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen

Sopimus ja siihen liitetyt palvelut astuvat voimaan ensimmäisestä toimituksesta lukien ja ovat voimassa toistaiseksi 12 kuukauden irtisanomisajalla. Sopimus tai siihen liitetty palvelu on irtisanottava kirjallisesti.

Sopimuksen purku

Molemmilla osapuolilla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi ilman korvauksia, mikäli toisen osapuolen voidaan katsoa olennaisesti rikkoneen sopimusta, eikä tämä ole korjannut virhettään kohtuullisen ajan kuluessa kahdesta (2) kirjallisesta
huomautuksesta huolimatta. Lisäksi asiakkaalla on oikeus saada Lindströmiltä korvausta sopimusrikkomuksen aiheuttamasta välittömästä vahingosta, joka on johtunut tilanteen uudelleenjärjestelyistä. Korvaus on suuruudeltaan enintään tämän sopimuksen tarkoittaman laskutuksen arvo kyseisen palvelun osalta kahden (2) viimeisimmän neljän (4) viikon laskutuskauden ajalta.

Jos asiakas purkaa sopimuksen ilman edellä mainittua syytä tai toistuvasti rikkoo sopimusvelvoitteensa, asiakas maksaa Lindströmille korvauksena määrän joka vastaa irtisanomisajan laskutuksen arvoa. Muita vahingonkorvauksia ei sopimuksen purkamisen johdosta peritä.

Luottamuksellisuus ja sopimuksen siirto

Sopijaosapuolten toisilleen toimittamat asiakirjat, hinta-, palvelu- ja tuotetiedot sekä muut vastaavat tiedot ovat luottamuksellisia eikä sopijapuolella ole oikeutta luovuttaa niitä kolmannelle tai käyttää muutoin kuin tämän sopimuksen mukaisessa tarkoituksessa. Sopimusta ei voida siirtää kolmannelle osapuolelle ilman toisen suostumusta.

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Sopimusta koskevat erimielisyydet pyritään aina ratkaisemana sopijapuolten välisin neuvotteluin. Jos neuvotteluratkaisuun ei päästä, asia ratkaistaan ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa.

Paperilaskulisä

Paperilaskun käytöstä veloitamme voimassa olevan perushinnaston mukaisesti.