Kasutajatingimused

VAHETUSVAIPADE ÜÜRILEPING

1. Lindström OÜ, (Lindström) üürib, transpordib, peseb ja hooldab vahetusvaipasid (Vaibad) kliendile kasutamiseks käesolevas lepingus toodud tingimustel ja mahus.

2. Vahetussagedus ja tarned

Lindström kohustub üürima, kohale toimetama, pesema, hooldama ja vajadusel parandama või asendama Vaipu vastavalt käesolevale lepingule (Leping). Klient kohustub maksma selle eest vastavalt Lepingule. Tarned toimuvad ilma eraldi veosaateleheta.

3. Teenuse muudatused

Lepingus toodud Vaipade kogust või vahetussagedust võib muuta poolte kokkuleppel ning sellisel juhul on Lindströmil õigus muuta ka vahetuskorra hinda. Muudatuse taotlus tuleb esitada kirjalikus vormis. Klient on kohustatud koheselt informeerima Lindströmi asjaoludest, mis võivad takistada või muul viisil mõjutada Lepingu täitmist kokkulepitud tingimustel.

4. Teenuse hind

Üüri-Vaipade eest makstavate tasude aluseks on Lepingus sätestatud hinnad. Hind on vahetuskorra põhine ja Lindström võib ühepoolselt Lepingus toodud hindu muuta, teatades sellest Kliendile kirjalikult üks (1) kuu ette. Üürile lisandub käibemaks. Kokkulepitud tasu kuulub maksmisele ka juhul, kui Lepingu täitmine on takistatud Kliendi süül.

5. Vääramatu jõud

Lindström on kohustatud viivitamatult Klienti teavitama vääramatu jõu mõjul tekkida võivatest viivitustest. Vääramatu jõu all mõistavad Lepingu pooled mistahes sündmust, mille üle neil puudub kontroll, s.h. kommunikatsioonide avariid, riigi- ja valitsemisorganite, kohaliku omavalitsuse tegevus, veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise katkemine, jms. Lindström ei vastuta kahju eest, kui see on tekkinud vääramatu jõu mõjul.

6. Omandiõigus ja poolte kohustused

Vaibad kuuluvad Lindströmile ja viimasel on ainuõigus Vaipade pesemiseks ja hooldamiseks. Klient vastutab Vaipade kadumise või mis tahes viisil kahjustumise eest, kui Vaipade hävimine ja kahjustumine toimub ajavahemikul, mil Vaibad on Kliendi valduses. Nimetatud juhul kohustub Klient Lindströmi esimesel nõudmisel tasuma Lindströmile hüvitist järgmistes suurustes – iga hävinud või kahjustunud vaip 85 x 150 MSW1/MTW1 –  65 EUR, iga hävinud või kahjustunud vaip 75 x 85 cm MSW0 – 65 EUR; iga hävinud või kahjustunud vaip 115 x 200 cm MSW2/MTW2 – 100 EUR, iga hävinud või kahjustunud vaip 150 x 300 cm MSW4 – 170 EUR, iga hävinud või kahjustunud vaip 54 x 86 cm ERM10 – 40 EUR, iga hävinud või kahjustunud vaip 86 x 142 cm ERM11 – 90 EUR. Eelnimetatud hüvitiste suurust võib Lindström ühepoolselt muuta, teatades sellest Kliendile kirjalikult üks (1) kuu ette.

7. Lepingu tähtaeg

Leping hakkab kehtima allakirjutamise hetkest. Lepingu kehtivuse tähtaeg on üks (1) aasta. Leping pikeneb ühe (1) aasta võrra juhul, kui kumbki osapool ei ole Lepingu lõpetamise soovist kirjalikult teist osapoolt teavitanud vähemalt kaks (2) kuud enne Lepingu lõppemist.

8. Lepingu ülesütlemine

Juhul, kui üks lepingupooltest jätab korduvalt oma lepingulised kohustused täitmata, on osapooltel õigus leping lõpetada, teavitades sellest teist osapoolt kirjalikult üks (1) kuu ette. Juhul, kui Klient lõpetab Lepingu ülalnimetatud põhjuseta või jätab korduvalt oma lepingulised kohustused täitmata, on Lindströmil õigus nõuda Kliendilt hüvitust allesjäänud lepinguperioodi arvelduste kogusumma ulatuses. Juhul, kui Klient ei tasu arveid tähtajaliselt, on Lindströmil õigus Leping etteteatamata lõpetada.

9. Maksmine

Arveldusperiood kestab neli (4) nädalat, maksetähtaeg on neliteist (14) kalendripäeva arvates arve väljastamisest ja viivise määr on 0,02% tähtajaks tasumata summalt iga viivitatud päeva eest. Arvelduse aluseks on Kliendi poolt tellitud vahetusvaipade kogus, kokkulepitud vahetussagedus ja vaipade üür, Vaiba kohaletoimetamisest kuni Vaiba äraviimiseni Lindströmi poolt.

10. Makseviis

Klient kohustub kõik arve alusel maksmisele kuuluvad summad tasuma pangaülekandega.

11. Vaidlused

Lepingu pooled lahendavad vaidlused läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei õnnestu saavutada, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

12. Andmetöötlus

Lepinguosalised töötlevad käesoleva lepinguga teatavaks saanud isikuandmeid üksnes viisil, mis on vajalik enda lepinguliste kohustuste täitmiseks ja nende täitmise tagamiseks. Lepingulise suhte lõppemisel juhinduvad pooled töödeldud andmete säilitamisel RPS §-s 12 sätestatust, kõik muud andmed kustutatakse.